25,000 تومان
 • فروشنده : maghale

 • کد فایل : 63550
 • فرمت فایل دانلودی : DOX
 • تعداد مشاهده : 5059
 • تعداد فروش: 2

آخرین فایل ها

- بیشتر -

درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه

درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه

0 5.1k

درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه  در قالب word در تعداد 70 صفحه اماده تحویل می باشد

پژوهش حاضر از نوع درس پژوهی می باشد ویک پژوهش کیفی است. موضوع مورد بحث درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه می باشد. این پژوهش باهدف افزایش یادگیری دانش آموزان در این موضوع درسی و توسعه حرفه ای افراد شرکت کننده در پژوهش صورت گرفته است. درس پژوهی دراین مبحث که پیش نیاز بحث های اساسی دیگر در کتاب می باشد، توسط اعضای گروه درس پژوهی در این پایه انجام شده است. نتایج به دست آمده پس از انجام فرایند درس پژوهی نشان داد که انجام این فرایند باعث افزایش فعالیت دانش آموزان در کلاس درس شده است و دراجرای مجدد  آگاهی دانش آموزان در رابطه با درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه نسبت به اجرای شماره ۱ افزایش داشته است وهمچنین این فرایند منجر به توسعه دانش حرفه ای معلمان شرکت کننده در تیم درس پژوهی شده است.

نقطه نظرات گروه پیرامون اتفاق نظر درباره درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه

در تدوین درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه  با توجه به نتایج تحقیقات، بررسی کتابهای اصول یادگیری، آموزش قوانینی که باید

در تدریس رعایت شود و همچنین شرایط و عواملی که فراگیری این درس را آسان می سازد و با توجه به مشاهده کلاسهای مختلف، نحوه تدریس همکاران، نظرات معلمان و دانش آموزان و بررسی برگه های آزمون های متنوع به این نتیجه رسیدیم که مهمترین علل ضعف دانش آموزان در یادگیری به شرح ذیل می باشد:

 • عدم استفاده از وسایل آموزشی مناسب
 • عدم مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس وعدم فعال بودن آنها
 • ضعف در استفاده از جنبه های کاربردی محیط در کتابهای درسی وتدریس معلمان
 • عدم توجه به پیش نیاز های مفهوم مورد نظر
 • عدم توجه به تفاوت های فردی
 • عدم انجام ارزشیابی های صحیح

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده فعالیت گروه درس پژوهی آموزشگاه بر روی درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه قرار گرفت.

محتوا و فهرست مطالب در درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه :

 1. چکیده
 2. جدول مشخصات اعضای تیم
 3. مرامنامه تیم درس پژوهی
 4. برنامه عمل تیم درس پژوهی
 5. جدول برنامه ریزی فرآیند درس پژوهی
 6. فهرست زمان بندی جلسات درس پژوهی
 7. مقدمه
 8. بیان مسئله
 9. انتخاب موضوع
 10. بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
 11. تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله
 12. جدید و علمی بودن مسئله
 13. تعیین راهکارها در راستای حل مسئله
 14. گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
 15. توجه به تفاوت ها فردی
 16. استفاده از فناوریهای روز وتدریس های برتر آموزشی
 17. بیان دلیل راهکار انتخابی
 18. گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
 19. توجه به تفاوت های فردی
 20. معنادار کردن یادگیری
 21. توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
 22. همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
 23. روش های نوین تدریس
 24. تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
 25. بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس
 26. تعیین فعالیت های متناسب با راه کار
 27. معنادار کردن یادگیری از طریق مجسم، نیمه مجسم و مجرد
 28. توجه بر عوامل انگیزش و نگرش در کلاس درس
 29.  همراه نمودن دانش آموزان در   سازه های آموزشی
 30.  استفاده از روش های نوین تدریس
 31.  استفاده از تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) به منظور یادگیری عمیق و ماندگار در دانش آموزان
 32.  مدیریت بیشتر زمان
 33. بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس
 34.  ایجاد احساس تعهد در دانش آموزان به قواعد بنیادی کلاس
 35. تعیین هدف
 36. طراحی واحد یادگیری
 37. استخراج ایده کلیدی
 38. دانش آموزان پس از تدریس مبحث اسید و باز  در قرآن پایه ششم
 39. طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها
 40. تنظیم سطوح ملاک ها

محتواهای موجود پیرامون طرح درس شماره ۱ در درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه

 1. طرح درس شماره ۱
 2. ملزومات اجرای تدریس شماره ۱
 3. تقسیم کار و تعیین نقش اعضای تیم درس پژوهی در تدریس شماره ۱
 4. نقد و ارزیابی اجرای تدریس شماره ۱ (بازاندیشی)
 5. الف) خود ارزیابی مجری
 6. ب) مشاهده گر فعالیت و واکنش های مدرس
 7. ج) مشاهده گر تطبیق درس و اجرای مدرس
 8. د)مشاهده گران فراگیران
 9. نمونه کاربرگ مشاهده گر بر تطبیق طرح درس و اجرای مدرس

محتواهای موجود پیرامون طرح درس شماره ۲ در درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه

 • طرح درس شماره ۲
 • ملزومات اجرای تدریس شماره ۲
 • تقسیم کار و تعیین نقش اعضای تیم درس پژوهی در تدریس شماره ۲
 • نقد و ارزیابی اجرای تدریس شماره ۲
 • خلاصه نکات کلیدی
 • پیشنهاد می گردد جهت ارائه تدریس بهتر تغییرات ذیل اعمال گردد
 • نمونه کاربرگ مشاهده گر بر تطبیق طرح درس و اجرای مدرس
 • میزان تحقق اهداف

پیشنهادات و جمع بندی نهایی در رابطه با درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه

 • پیشنهادات
 • جمع بندی پایانی و نتیجه گیری
 • محدودیت ها
 • سایر پیشنهادات
 • منابع

پیوست های موجود در رابطه با درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه

 • تعامل با والدین دانش آموزان
 • نمون برگ مشاهده گر دانش آموز
 • نمون برگ مشاهده گر معلم
 • نمون برگ مشاهده گر رسانه های آموزشی
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت دانش آموزان در اجرای تدریس یک
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت معلم در اجرای تدریس یک
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت دانش آموزان در اجرای تدریس دو
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت معلم در اجرای تدریس دو
 • نمونه برگ خودارزیابی اعضای گروه درس پژوهی

ارائه نتیجه و پیشنهاد در درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه به این صورت است :

 1. پیشنهاد می شود که در انجام تدریس درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه از روشهای نوین استفاده شود
 2. پیشنهاد می شود که گروه بندی در کلاسها در درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه صورت بگیرد
 3. پیشنهاد می شود قبل از تدریس  درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه مطالب جدید به مطالب گذشته ربط داده شود .
 4. پیشنهاد می شود از دست سازه ها و وسایل کمک آموزشی در درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه در دسترس بیشتر استفاده شود .
 5. پیشنهاد می شود به تفاوتهای فردی دانش آموزان توجه شود.

نمون برگ خودارزیابی اعضای گروه درس پژوهی پیرامون درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه

در این نمونه برگ تیترهای زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

 1. درنگ و تأمل روی صحبت دیگران
 2. بیان کردن نظرات به تفسیر پیرامون درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه
 3. مثبت اندیشی
 4. ابراز عقیده و ایده به صورت علمی
 5. انتقال تجربیات آموزشی و پرورشی به دیگران پیرامون درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه
 6. بهبود دانش و مهارت های آموزشی و پرورشی معلم
 7. تقویت مهارت تدوین طرح درس با در نظر گرفتن پیش بینی های لازم پیرامون درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه
 8. تقویت مهارت مشاهده گری
 9. ایجاد انگیزش حرفه ای پیرامون درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه
 10. تقویت مهارت ثبت و جمع بندی مطالب
 11. بکارگیری روش های تدریس متناسب با اهداف پیرامون درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه

برای درس پژوهی پویایی زمین زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه و دریافت درس پژوهی معلم از لینک خرید استفاده نمایید.

مطمئنا هدف ما جلب رضایت شما عزیزان است و سعی بر این داریم جدید ترین محتواهای آموزشی را بر اساس تجربیات چند ساله خود و برای شما عزیزان فراهم نماییم. شما دوستان گرامی با استفاده از این تجارب می توانید در جشنواره های مختلف از جمله درس پژوهی شرکت نموده و با مطالعه اثر و بازبینی و اضافه کردن تجربیات خود به آن به کسب مقام های برتر نائل شده و تجربیات خود را افزایش دهید.


25,000 تومان